Βιβλία

Βιβλία στην ίδια μορφή με το έντυπο. Χρειάζεται κωδικός.

Είναι μια πιλοτική δραστηριότητα που γίνεται δοκιμαστικά

με περιορισμένο αριθμό βιβλίων για περιορισμένο ειδικό κοινό.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να διαπιστώσετε 

αν ανήκετε στο ειδικό κοινό που απευθύνεται η δραστηριότητα. 

Μελλοντικά πιθανώς να είναι διαθέσιμα σε όλους. 

 Δείτε Εκδόσεις βιβλίων.

Scroll to Top